Adatvédelmi irányelvek

I. Általános

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen weboldalnak magánszemélyek nem címzettjei. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon! Az XAPT Solutions Kft. 2019 szeptember 13-tól a COSMO CONSULT csoport tagja lett. Az akvizíciót követően az XAPT Solutions Kft. neve 2019. novemberében COSMO CONSULT Kft.-re módosul. A felvásárlás jogutódlással történt, így ügyfeleink, partnereinkkel meglévő szerződéses viszony változatlan formában fennmarad. A COSMO CONSULT változatlan formában és pozícióban átvette az XAPT Solutions Kft. összes munkatársát is, így az ügyfeleinkhez, partnereinkhez kapcsolódó kapcsolattartó személye, illetve a kapcsolattartás módja nem változik.

A COSMO CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.; a továbbiakban: COSMO CONSULT) tiszteletben tartja a szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődő látogatók személyes adatok védelméhez fűződő jogait. A COSMO CONSULT bármely, a weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései és jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezel. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a COSMO CONSULT milyen személyes adatokat kezel, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül. Megtudhatja, hogy a GDPR III. fejezetében (Az érintett jogai) biztosított jogait miként gyakorolhatja, így például azt, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a COSMO CONSULT nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag a COSMO CONSULT weboldalra vonatkozik, a COSMO CONSULT weboldalról más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

Tájékoztatjuk, hogy az itt használt fogalmaknak a GDPR 4. cikkében bemutatott jelentésüket értjük, ezért a meghatározások külön bemutatását mellőzzük.

II. Az adatkezelő

Az adatkezelést a COSMO CONSULT szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében. A COSMO CONSULT, mint Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve:                COSMO CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő címe:               1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Adatkezelő e-mail címe:   contact.hu@cosmoconsult.com

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a COSMO CONSULT-nál adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, de adatvédelmi felelősünk a fenti e-mail címen illetve postai úton a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor felkereshető.

III. Az adatkezelés elvei

A COSMO CONSULT megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldal látogatóira (a továbbiakban: Látogató) vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

IV. Az adatkezelés célja és jogalapja, az XAPT által gyűjtött és kezelt adatok

A COSMO CONSULT részére a Látogató által megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja minden esetben a Látogató hozzájárulása, így kizárólag azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és olyan terjedelemben, amelyben az igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés a hozzájárulás Látogató által megjelölt időtartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonásának szabályait a lenti X. pontban ismerheti meg.

A COSMO CONSULT elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat kezel és tart nyilván, azonban egyes adatok az adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet által kijelölt kapcsolattartójának személyére vonatkozhatnak. Ezen személyekre vonatkozó adatokat a kapcsolattartó személy általi megadás esetén a COSMO CONSULT  kezeli. A COSMO CONSULT a következő személyes adatokat kezeli:

 • név (a Látogató beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat);
 • telefonszám (a Látogató későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat);
 • e-mail cím (a Látogató későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat);

Ezen személyes adatok kezelése ügyfélkapcsolat céljából szükségesek, azaz az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárul, hogy a COSMO CONSULT Önnel a kapcsolatot felvegye, és folyamatosan tartsa. A Weboldalon történő feliratkozás kizárólag valós, céges e-mail címmel lehetséges, így kérjük, hogy a feliratkozás során ne magánjellegű e-mail címet adjon meg.

A weboldalunkon történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott gazdálkodó, társadalmi, avagy költségvetési szervezet részére az űrlapon megadott céges e-mail címére, vagy céges kapcsolattartási célból megadott telefonszámán a COSMO CONSULT információs és reklámcélú hírleveleket küldjön vagy telefonon felvegye Önnel kapcsolatot.

A COSMO CONSULT fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges céges kapcsolattartási adatok kivételével esetlegesen megadott személyes adatok esetén, az adatkezelést megszüntesse és a személyes adatokat az Ön értesítése nélkül törölje. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

V. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A COSMO CONSULT általában a következő harmadik felekkel oszt meg Látogatói személyes adatokat:

 • a COSMO CONSULT cégcsoportján belül. beleértve a COSMO CONSULT anya-és leányvállalatait;
 • a COSMO CONSULT részére, vagy azon társaságok részére, akik tekintetében a Látogató a kapcsolattartó szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az Látogatók, mint a személyes adatok kezelésének érintettei személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a COSMO CONSULT által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt a fenti II. pontban feltüntetett kapcsolat felvételi ponton teheti meg.

VI. Adatkezelés: adatok felvétele, felhasználása

Csak olyan céges adatokat rögzítünk, amelyeket a weboldal látogatói önkéntesen bocsátanak rendelkezésünkre. Ebben az esetben Ön egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. Amennyiben Ön webhelyünkön keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva céges kapcsolattartói adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a COSMO CONSULT a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, a szükséges kapcsolattartás céljaira nyilvántartsa és kezelje. Ön az adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, illetőleg a COSMO CONSULT belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából. A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben továbbítjuk harmadik félnek, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz kizárólag az értékesítésében, illetve a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá, a termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik felek ne férhessenek hozzá

VII. Nemzetközi Adattovábbítás

A Látogatók személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, melyhez a Látogató jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A COSMO CONSULT a Látogatót jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatja, hogy a Látogató adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a COSMO CONSULT törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel

VIII. Biztonság

A COSMO CONSULT az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedések útján, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében. Megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy a véletlen adatvesztést, kezelést, engedély nélküli hozzáférést, módosítást vagy közzétételt elkerüljük.

Megfelelő eljárásrendet alkalmazunk a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére és értesítjük Önt illetve az érintett hatóságot az incidensről abban az esetben, ha jogszabály alapján kötelező az értesítés.

IX. Adatkezelés időtartama

A adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a nyilvántartásba vétel törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a COSMO CONSULT-nak az Ön tevékenysége miatt polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Ön kiléte visszakereshető maradjon, és a COSMO CONSULT szükség esetén érvényesíthesse az Önnel szemben a számára okozott kár- vagy egyéb polgári jogi igényét.

X. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, tekintettel a GDPR rendelkezéseire, az itt felsorolt jogai vannak, amely alapján Ön jogosult:
(a)      Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Mindez alapján jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e.
(b)      Helyesbítést kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Mindez alapján jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatok helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

(c)       Személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja Önt arra, hogy töröljük vagy eltávolítsuk személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az információkat jogellenesen kezeltük vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tehetünk eleget törlési kérelmének egyéb jogi érdekek alapján, amelyről, amennyiben alkalmazandó, a kérelem megtételekor tájékozatjuk.

(d)      Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha a kezelés jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) érvényesítésén alapul és a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Bizonyos esetekben jogunk van bizonyítani, hogy az alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvez.

(e)      Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Mindez feljogosítja Önt, hogy a személyes adatai kezelésével felhagyjunk az alábbi esetekben: (a) ha szeretné, hogy az adati pontosságát biztosítsuk; (b) ahol az általunk folytatott adatkezelés jogellenes, de nem kívánja, hogy adatait töröljük; (c) amennyiben szeretné, hogy adatait tároljuk akkor is, ha nekünk nincsen a továbbiakban szükségünk rájuk, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Önnek szüksége van rájuk; vagy (d) amennyiben kifogásolja adatai kezelését, de szükséges az azt felülíró jogszerű jogalap meglétének ellenőrzése.

(f)       Személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A személyes adatai az Ön részére vagy az Ön által választott harmadik fél részére strukturált, általánosságban használt, gép által olvasható formátumban adjuk át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az automatizált módon kezelt adatokra terjed ki, amelyek használatára korábban hozzájárulását adta és amely információt a szerződés teljesítése érdekében használtuk.

(g)      Hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a személyes adatai kezelését hozzájárulás alapján végezzük. Ugyanakkor mindez nem befolyásolja a hozzájárulása visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk az Ön számára biztosítani. Minderről értesítünk a hozzájárulásának visszavonásakor.

Valamennyi jelen X. pont alatt felsorolt érintetti jogot a COSMO CONSULT részére a fenti elérhetőségekre eljuttatott kérelem útján lehetséges. A GDPR. 12. cikkében foglaltak szerint a COSMO CONSULT indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett Látogatót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükséges esetén a GDPR alapján ez a határidő meghosszabbítható. A kérelem alapján megtett intézkedések díjmentesek, ugyanakkor ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen ismétlődő jellege miatt), a COSMO CONSULT az adminisztratív költségekre tekintettel jogosult észszerű összegű díjat felszámítani, illetve jogosult a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

XI. Adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a COSMO CONSULT törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen, a fenti X. pontban foglaltaknak megfelelően, Ön is bármikor kérheti személyes – vagy céges – adatainak módosítását és/vagy helyesbítését, illetve törlését a nyilvántartásból.

XII. Felhasználó nyilatkozata

Ön a weboldalunkon történő adatai megadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a COSMO CONSULT az Ön által önkéntesen megadott céges kapcsolattartási adatait (jelen adatvédelmi nyilatkozat V. pontjában foglalt személyes adatokat.) ügyfélkapcsolati célok érdekében kezelje a GDPR, az Info tv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A hozzájárulását, a fentieknek megfelelően, természetesen bármikor visszavonhatja a II. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. Ön kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós adatokat adott meg, abban az esetben a COSMO CONSULT nem köteles felvenni Önnel a kapcsolatot.

XIII. Panasz benyújtásának joga

Ha a Látogató úgy véli, hogy a jogait megsértették, a COSMO CONSULT azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu